Sunday, July 5, 2009

Giới thiệu dự án 3PAD

Thông tin chung:
Dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn" (3PAD) được tài trợ bởi Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD).
Mục tiêu phát triển của dự án nhằm hướng tới xóa đói, giảm nghèo bền vững, công bằng và cải thiện sinh kế cho những người nghèo khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn. Các kết quả mong chờ của dự án gồm: (i) Văn hoá quản lý được cải thiện, khuyến khích việc sử dụng, sở hữu tài sản và thị trường đối với lĩnh vực tư nhân nhằm tăng trưởng vì người nghèo; cải thiện phân phối một cách bền vững trong các hoạt động sinh kế của những người nghèo thông qua sự liên kết những đầu tư về cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực con người, cải thiện công nghệ và các hoạt động kinh doanh nông nghiệp cũng như ảnh hưởng của các hệ thống phân phối dịch vụ, và (iii) hệ thống bảo vệ, bảo tồn xã hội, sinh thái, kinh tế bền vững trên đất dốc bao gồm việc thành lập các hệ thống thanh toán dịch vụ môi trường.
Mục tiêu khởi đầu đối với sự can thiệp của dự án là (i) phân loại đất lâm nghiệp, sử dụng đất cũng như phân bổ quyền sử dụng đất cho những hộ nghèo; (ii) chuyển đổi hình thức sinh kế theo hướng hệ thống nông nghiệp hàng hoá với việc tạo ra một thị trường hàng hoá nông nghiệp hài hoà; (iii) phát triển hệ thống bảo vệ và bảo tồn xã hội, hệ sinh thái và kinh tế trên đất dốc.
Mục tiêu thực hiện chiến lược của dự án là thể chế hoá việc tiếp cận chính quyền thiết thực hơn và nâng cao năng lực cho các cơ quan chính quyền có liên quan thông qua phát triển của các quy trình chính quyền và hỗ trợ tập huấn, tư vấn cho cơ quan thực hiện, các đối tác quản lý là những đơn vị sẽ (i) tìm kiếm sự tham gia của lĩnh vực tư nhân trong việc sử dụng hiệu quả đất dốc và vùng thung lũng; (ii) cải thiện sự phát triển và chuyển giao công nghệ, các hoạt động quản lý nông nghiệp một cách hợp lý đối với hệ thống nông nghiệp vùng cao thông qua nghiên cứu có sự tham gia và hệ thống phân phối dịch vụ đa năng; và (iii) thí điểm việc quản lý các hệ thống lợi ích và bền vững trên đất dốc.
Để tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu có sự tham gia và hệ thống phân phối dịch vụ đa năng, dự án sẽ thành lập một Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng (CDF) để phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với cấp huyện và việc quản lý ở cấp cộng đồng. Các CDF sẽ có những nguồn tài trợ đối với những người tiếp nhận thông qua các thỏa thuận hợp đồng về dịch vụ dựa vào kết quả đạt được, cơ sở hạ tầng dựa vào thôn/bản và nghiên cứu có sự tham gia.

No comments:

Post a Comment

About Me

Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Vietnam
Advisor for Business Investment Support Centre (BISC)- Bac Kan town, Bac Kan province. FAX: (+84)(281)3811889 Cell: (+84)948228288 Email: Thongtrieu@gmail.com